Primaria comunei Baneasa:

Str. Trandafirilor nr. 101, cp.: 907035

Telefon: +40/241/850150 sau 850088

Fax: +40/241/850150

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

Analiza Trafic.ro:

 

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...

 

primar Paul COLIȘ


 

 

Caile de comunicatie existente si categoria acestora
 
Reteaua stradala a comuneii Băneasa  s-a dezvoltat având la baza reteaua de drumuri nationale, judetene si comunale care îl traverseaza.
Reţeaua stradală ,prezintă o schemă neordonată ca trasee şi dimeniuni,axată pe drumul naţional DN3, asfaltat.
Reţeaua de străzi din zona centrală este amenajată, stărzile fiind asfaltate,DJ 391 A din intravilanul loc. Băneasa, fiind asfaltat în întregime.
Localitatea Negureni este axată pe drumul naţional DN3 ce străbate localitatea pe direcţia nord-este spre sud-vest, pe o lungime de cca.2.350,0 ml şi este asfaltat si/sau pavat cu piatră cubică.
Restul de străzi prezintă o formă rectangulară cu sectoare de uliţe ce se întretaie la unghiuri diferite, formând cvartale de locuinţe de dimensiuni şi forma diferite.Aceste uliţe sunt dezvoltate pe pante mari ,şi nu sunt amenajate .
Satul Făurei este amplasat pe DC38 asfaltat parţial(pânâ în centrul localităţii) în rest este amenajat prin împitruire spre localitatea tudor Vladimirescu .
 
Reţeaua de uliţe prezintă o rectangulitate neordonată cu sectoare de drumuri ce se intersectează la unghiuri diferite m, reţea ce nu este amenajată.
Localitatea Tudor Vladimirescu este axată pe drumul communal DC38 ce străbate localitatea pe direcţia nord-vest spre sud , localitatea fiind amplasată pe latura de nord-vest.
Restul de uliţe prezintă o rectangulitate neordonată , sunt neamenajate, care pe timpul ploilor şi a anotimpului rece,devin impracticabile.
Drumurile săteşti (uliţele) existente şi neamenajate, au ampriza variabilă,sunt de pamant,iar în perioada anotimpurilor ploioase,devin impracticabile circulaţiei rutiere.
O parte din aceste drumuri de pamant vor fi împietruite prin programul SAPARD, cca. 13,8 Km .
Trama stradala existenta este formata din peste 60  de strazi, cu o lungime totala de 67 km.
- drumuri (sosele,strazi,ulite,)total = km - 67
din care: - intravilane = km - 20
                - extravilane(de acces la sat) = km - 17
                - drumuri de pamant = km - 30
 
Date privitoare la principalele institutii din domeniul educatiei, culturii, sanatatii, asistentei sociale, presei, radioului, televiziunii si alte asemenea:
 
Educatie
 
Învatamânt
preuniversitar
- prescolar - 4 gradinite
- primar scoli I - IV - 1 scoala
- gimnazial scoli I - VIII - 3 scoli
- liceal - 1 licee
- scoli de arte şi meserii 2 scoli .
 
Instituţii publice
 
Judecătoria Băneasa ;
Trezoreria Băneasa ;
Notariat public;
Biroul de poliţie Băneasa ;
Dispensar veterinar.
 
Institutii de cultură
 
1.Biblioteca Orăşenească ;
2. Cămin Cultural .
 
Biserici
Biserica ortodoxă Băneasa ;
Biserica ortodoxă Negureni .
Biserica musulmană Făurei .
 
Sanatate
 
Reteaua sanitara a comunei Băneasa este compusa din:
 
Centru de Sănătate ;
Farmacii ( 1 );
Medici de familie ( 3 );
Medici specialisti ( 3);
Medici medicină generală ( 2 );
Cadre medii ( 19  );
Asistenţi comunitari ( 4 ) ;
Mediator sanitar ( 1 ).
 
Asistenta sociala la nivel local
 
Consiliul Local si Primarul comunei Băneasa, ca autoritati publice locale, au datoria de a crea conditiile necesare de aplicare si derulare a programelor sociale. Pentru aceasta, autoritatea locală dispune de un compartiment de specialitate  care urmareste realizarea la nivel local a masurilor de asistenta sociala în domeniul protectiei persoanelor cu venituri mici, a persoanelor singure, a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, protectiei copilului si familiei.
 
Principalele functiuni economice
 
Transporturi
 
Băneasa  reprezinta un nod important în reteaua de drumuri nationale, judetene si comunale:
drumuri nationale: DN3 Băneasa-Constanţa ;
drumuri judetene: DJ 391 A Băneasa-Oltina, DJ 391 Băneasa-Dobromir,
drumuri comunale: DC 38 Băneasa-Tudor Vladimirescu .
 
Legăturile rutiere ale comunei Băneasa, cu localităţile învecinate se realizează astfel :
Cu loc. Oltina ,prin DJ 391 A (distanţa = 14,1 Km);
Cu loc. Ion Corvin ,prin DN3 (distanţa = 13,0 Km);
Cu loc. Dobromir ,prin DJ 391 ( distanţa = 8,4 Km ) ;
Cu loc. Tudor Vladimirescu ,prin DC 38 (distanţa = 10,0 Km);
Cu loc. Ostrov, prin DN3 (distanţa 34,0 Km).
 
Posta si telecomunicatii
 
În Băneasa exista 1  unitati postale cu o gama larga de servicii şi 1 reţea de telecomunicaţii a TELEKOM Constanţa , releul de televiziune , antene reţele VODAFONE, ORANGE .
 
Industrie
 
Pe teritoriul comunei Băneasa, sunt următoarele unităţi industriale, depozitare, agricole :
 
Fabrica de brânzeturi ;
Siloz Băneasa;
Societăţi comerciale cu profil agricol ;
Sociatăţi agricole ;
Asociaţii familiale cu profil agricol;
R.A.J.D.P. Secţia Băneasa;
Ocolul Silvic ;
Punct de valorificare a laptelui Negureni.

Agricultură
 
Ramura economică dominantă în cadrul comunei este agricultura, ramură ce a dezvoltat sectoarele:
- cultura mare cerealieră şi plante tehnice;
- zootehnie, cu sectoarele: porcine, ovine şi bovine .
 
Suprafaţa agricolă a oraşului este de 7.861 ,0 ha din care :
- arabil = 5.965,0 ha;
- paşuni = 1.807,0 ha ;
- vii = 89 ,0 ha.
 
Servicii
 
Prestări servicii ateliere auto 2 ;
Prestări servicii morărit 1 ;
 
Comert
 
1. societăţi comerciale cu obiect de activitate comerţ și alimentaţie publică = 27 ;
2. asociaţii familiale cu obiect de activitate comerţ şi alimentaţie publică = 16.
 
Patrimoniul public si privat - componenta si întinderea acestuia
 
Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate în proprietatea publica si în proprietatea privata ale acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
Domeniul public al oraşului cuprinde:
- Strazi, poduri, podete , piete publice, targuri si oboare publice, stadion si zonele de agrement;
- Cimitirele orasenesti ;
- Terenuri si cladiri în care îsi desfasoara activitatea institutiile publice de interes local;
- Adaposturi de protectie civila.
 
Domeniul privat al comunei Băneasa  este alcatuit din bunuri aflate în proprietatea oraşului  si care nu fac parte din domeniul public. Domeniul privat este supus dispozitiilor de drept comun daca prin lege nu se prevede altfel.
Concesionarea, închirierea si administrarea bunurilor din patrimoniul comunei Băneasa .
Bunurile din domeniul public al oraşului  sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi înstrainate, ci numai date în administrare, concesionate sau închiriate, în conditiile legii.
Consiliul local al comunei Băneasa  hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului public de interes local sa fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori închiriate.
Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea si vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat de interes local, în conditiile legii.
Consiliul local poate da în folosinta gratuita, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor societatilor si institutiilor de utilitate publica sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul îndeplinirii unor activitati care satisfac cerintele cetatenilor din oraş.
 
a) Administrarea bunurilor aflate în patrimoniu
 
Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa dispuna de acesta, în conditiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai daca titularul sau nu îsi exercita drepturile si nu îsi executa obligatiile nascute din actul de transmitere. În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanta titularul acestui drept va sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila. Titularul dreptului de administrare raspunde, în conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligatii poate atrage revocarea dreptului de administrare.
În litigiile la care s-a facut referire anterior, comuna Băneasa  este reprezentata de consiliul local, care da mandat scris, în fiecare caz, primarului. Acesta poate desemna un alt functionar de stat sau un avocat care sa- l reprezinte în fata instantei.
Prevederile de mai sus sunt aplicabile si în litigiile privitoare la dreptul de concesiune, închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau închiriate.
Servitutile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în masura în care aceste servituti sunt compatibile cu uzul sau interesul public caruia îi sunt destinate bunurile afectate. Servitutile valabil constituite anterior intrarii bunului în domeniul public se mentin.
 
b) Concesionarea sau închirierea bunurilor aflate în patrimoniul oraşului
 
Închirierea bunurilor proprietate publica a localitatii  se aproba, prin hotarâre a Consiliului Local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.
Contractul de închiriere se poate încheia, dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.
Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, în conditiile legii.
Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publica se fac, dupa caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. în cazul în care contractul de închiriere se încheie de catre titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa încaseze din chirie o cota-parte intre 20- 50%, stabilita prin hotarâre a Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea.
Unitatile administrativ-teritoriale, de natura celor pe care o reprezinta Primăria Băneasa, pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinta gratuita, pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice

 

Mai multe detalii poti afla din Strategia de Dezvoltare a comunei (format.pdf)

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2016 Primaria comunei Baneasa.
 v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.