Primăria comunei, este structura funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului şi aparatul de specialitate al primarului.

Administraţia publică locală reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate, în regim de putere publică, de organizare a executării şi de executare în concret a legii şi de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public local.

Aparatul de specialitate al primarului este organizat pe domenii de activitate, structurate in servicii, birouri si compartimente, fiecare cu o competenta proprie, rezultata din lege si din regulamentul de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al primarului.

Aparatul de specialitate al primarului, reprezintă totalitatea compartimentelor funcţionale, fără personalitate juridică, de la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, precum şi secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate.

Structurile aparatului de specialitate al primarului sunt conduse de sefi de servicii, sefi de birouri, dupa caz, care raspund de organizarea muncii in aceste structuri, realizarea la termen si in conformitate cu legea a atributiilor ce revin acestor structuri si personalului, conform prezentului regulament si fisei postului, precum si de respectarea disciplinei muncii.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe birouri și compartimente funcţionale, în condiţiile legii. Birourile și Compartimentele funcţionale ale acestuia sunt încadrate cu funcţionari publici şi personal contractual.

Salariaţii din aparatul de specialitate al primarului sunt funcţionari publici și personal contractual.

Aparatul de specialitate al primarului este structurat in functii publice si functii contractuale, iar acestea, la randul lor, in functii de conducere si de executie.

Personalul aparatului de specialitate este structurat in functionari publici si personal angajat cu contract de munca individual, de conducere si de executie, functie de postul pe care il ocupa.

Functionarii publici se supun, in ceea ce priveste nasterea, derularea si incetarea relatiilor de serviciu, drepturile si obligatiile, precum si raspunderii materiale si disciplinare, reglementarilor Codului administrativ, iar personalul angajat cu contract individual de munca, se supune reglementarilor Codului administrativ și a prevederilor legislatiei muncii.

Personalul aparatului de specialitate isi desfasoara activitatea in limitele legii si cu respectarea atributiilor stabilite in fisa postului pe care il ocupa.

Fisa fiecarui post este intocmita de conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea titularul postului, avizata de superiorul ierarhic conducatorului compartimentului si aprobata de primar. Dupa aprobare, un exemplar al fisei postului va fi inmanata, sub semnatura, persoanei care ocupa postul respectiv, un exemplar va ramane la seful structurii organizatorice in care este prevazut postul, iar al treilea exemplar se pastreaza la Compartimentul Resurse Umane.

Primaria comunei Băneasa este structurata pe 2 (două) birouri, un serviciu si 4 (patru) compartimente, in cadrul carora isi desfasoara activitatea un număr de 83  angajati ( 26 functionari publici si 55  personal contractual si 2 functii de demnitate publica), în conformitate cu organigrama aprobată prin hotărârea consiliului local, după cum urmează :

  1. Birou Financiar Contabil, Resurse Umane
  2. Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Protectie Civila, Protectia Mediului, Achizitii Publice
  3. Birou Asistenta Sociala, Registru agricol, Relatii publice, Secretariat registratura, arhiva
  4. Compartiment administratia publica locală, transport gospodaresc, sanatatea si Securitatea in munca
  5. Compartiment Cultura, Biblioteca
  6. Compartiment Monitorizare si Control Servicii Comunitare de Utilitati Publice, Administrarea Domeniului Public si privat