Administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice:

a)principiul descentralizării;

b)principiul autonomiei locale;

c)principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit;

d)principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale;

e)principiul cooperării;

f)principiul responsabilităţii;

g)principiul constrângerii bugetare.

Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil al României.

Autorităţile administraţiei publice din comuna Băneasa sunt consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul, ca autoritate executivă.

Consiliile locale şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Consiliile locale şi primarii funcţionează ca autorităţi ale administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din comune, oraşe şi municipii, în condiţiile legii.

Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul Comunei Băneasa.

Autonomia locală conferă Consiliului Local al comunei Băneasa dreptul şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, treburile publice, în condiţiile legii.

Autorităţile administraţiei publice locale exercită competenţe exclusive, competenţe partajate şi competenţe delegate, potrivit legii.

În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii se adoptă următoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Băneasa.

Atribuţiile consiliului local

(1)Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2)Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

a)atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

b)atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

c)atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

d)atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local;

e)atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a)aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local; prin ordin al ministrului de resort se aprobă un model orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi un model orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local;

b)alege viceprimarul/viceprimarii, din rândul consilierilor locali, la propunerea primarului sau a consilierilor locali, în condiţiile art. 152 alin. (2);

c)aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local, reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local, precum şi înfiinţarea, reorganizarea sau desfiinţarea de societăţi de interes local şi statul de funcţii al acestora;

d)exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii;

e)hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice, societăţi şi regii autonome, în condiţiile legii.

(4)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a)aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

b)aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

c)stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

d)aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

e)aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

f)asigură un mediu favorabil înfiinţării şi/sau dezvoltării afacerilor, inclusiv prin valorificarea patrimoniului existent, precum şi prin realizarea de noi investiţii care să contribuie la îndeplinirea programelor de dezvoltare economică regională şi locală;

g)asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

(5)Dacă bugetul unităţii administrativ-teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a)hotărăşte darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

b)hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, darea în folosinţă gratuită sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

c)avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

d)atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de orice alte obiective de interes public local.

(7)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

a)educaţia;

b)serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

c)sănătatea;

d)cultura;

e)tineretul;

f)sportul;

g)ordinea publică;

h)situaţiile de urgenţă;

i)protecţia şi refacerea mediului;

j)conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

k)dezvoltarea urbană;

l)evidenţa persoanelor;

m)podurile şi drumurile publice;

n)serviciile comunitare de utilităţi publice de interes local;

o)serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

p)activităţile de administraţie social-comunitară;

q)locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

r)punerea în valoare, în interesul colectivităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

s)alte servicii publice de interes local stabilite prin lege.

(8)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a)sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

b)aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa.

(9)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a)hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

b)hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

c)hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(10)În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d), consiliul local:

a)poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul titularului dreptului de proprietate sau al celui de administrare, lucrările şi fondurile necesare pentru reabilitarea, dotarea şi funcţionarea clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea autorităţi sau instituţii publice a căror activitate prezintă un interes local. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale;

b)poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani. Bunurile achiziţionate pentru dotări rămân în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.

(11)Pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) consiliul local poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(12)Consiliul local hotărăşte acordarea unor sporuri şi a altor facilităţi, potrivit legii, personalului angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului şi serviciilor publice de interes local.

(13)Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit. Acest regulament poate fi parte integrantă a statutului unităţii administrativ-teritoriale.

(14)Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii, în toate domeniile de interes local, cu excepţia celor date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege.

Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte conform prevederilor ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al Comunei Băneasa este compus din 15 consilieri locali.

Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabilește prin Ordin al Prefectului, emis în baza prevederilor art. 112 , alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu completările ulterioare, în funcție de numărul locuitorilor comunei, orașului sau ai municipiului, conform populației raportate, în funcție de domiciliu, de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile. Astfel pentru un număr de locuitori stabilit între între 5.001 şi 10.000, inclusiv, se stabilește un număr de 15 de consilieri locali.

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Băneasa:

Comisia nr. 1 : Comisia de specialitate pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii:

Nr.

crt.

Numele și prenumele

consilierilor locali

Apartenența politică Semnatura
1 MIREA MAREŞ P.S.D.
2 GROSU EMIL P.S.D.
3 STOIAN LUCICA P.S.D.
4 FIROI IOANA P.N.L.
5 MARIN STĂNEL P.N.L.

 

Comisia nr. 2:Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare,amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei:

Nr.

crt.

Numele și prenumele

consilierilor locali

Apartenența politică Semnatura
1 PETCU ION P.S.D.
2 VĂDUVA ION P.N.L.
3 CHITCAROF TRAIAN P.S.D.
4 FILIP NICULAE P.S.D.
5 OSTROVEANU DANIEL U.D.T.T.M.R.

 

Comisia nr. 3 :Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social – culturale, culte, protecţia mediului şi turism:

Nr.

crt.

Numele și prenumele

consilierilor locali

Apartenența politică Semnatura
1 MOCANU DAN P.R.U.
2 JURCĂ MIHAI P.N.L.
3 VASILE NECULAI P.N.L.
4 BURCĂ COSTEL P.S.D.
5 IUSEIN GEAMAL P.M.P.

 

  1. Componența Consiliului Local :
Nr.

crt.

Numele și prenumele

consilierilor aleși

Apartenența politică Semnatura
1 BURCĂ COSTEL P.S.D.
2 CHITCAROF TRAIAN P.S.D.
3 FILIP NICULAE P.S.D.
4 FIROI IOANA P.N.L.
5 GROSU EMIL P.S.D.
6 IUSEIN GEAMAL P.M.P.
7 JURCĂ MIHAI P.N.L.
8 MARIN STĂNEL P.N.L.
9 MIREA MAREŞ P.S.D.
10 MOCANU DAN P.R.U.
11 OSTROVEANU DANIEL U.D.T.T.M.R.
12 PETCU ION P.S.D.
13 STOIAN LUCICA P.S.D.
14 VASILE NECULAI P.N.L.
15 VĂDUVA ION P.N.L.