Consiliul Local

Actualul Consiliu Local a fost ales în anul 2020 și are următoarea componență:

 • Costel BURCĂ                      – PSD
 • Traian CHITCAROF           – PSD
 • Niculae FILIP                        – PSD
 • Ioana FIROI                          – PNL
 • Emil GROSU                         – PSD
 • Geamal IUSEIN                   – PMP
 • Mihai JURCĂ                        – PNL
 • Stănel MARIN                      – PNL
 • Mareș MIREA                       – PSD
 • Dan MOCANU                     – PRU
 • Daniel OSTROVEANU      – UDTTMR
 • Ion PETCU                              – PSD
 • Lucica STOIAN                     – PSD
 • Neculai VASILE                     – PNL
 • Ion VĂDUVA                          – PNL

Comisia de specialitate pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială, protecție copii:

 • Mareș MIREA
 • Emil GROSU
 • Lucica STOIAN
 • Ioana FIROI
 • Stănel MARIN

Comisia de specialitate pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei:

 • Ion PETCU
 • Ion VĂDUVA
 • Traian CHITCAROF
 • Niculae FILIP
 • Daniel OSTROVEANU

Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, activități social – culturale, culte, protecția mediului și turism:

 • Dan MOCANU
 • Mihai JURCĂ
 • Neculai VASILE
 • Costel BURCĂ
 • Geamal IUSEIN

Extras din Codul administrativ
Articolul 129 Atribuțiile consiliului local>

Consiliul Local are inițiativa și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții:

 1. a) atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al Primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local:

a.1. aprobă Statutul Comunei, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local;

a.2. aprobă, în condițiile legii, la propunerea Primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local;

a.3. exercită, în numele Comunei Băneasa, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

 1. b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a Comunei:

b.1. aprobă, la propunerea Primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

b.2. aprobă, la propunerea Primarului, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele Comunei Băneasa, în condițiile legii;

b.3. stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii;

b.4. aprobă, la propunerea Primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii;

b.5. aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a Comunei;

b.6. asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare implementării și conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.

 1. c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al Comunei:

c.1. hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii;

c.2. hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a Comunei, în condițiile legii;

c.3. avizează sau aprobă, în condițiile legii, documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților;

c.4. atribuie sau schimbă, în condițiile legii, denumiri de străzi, de piețe și de obiective de interes public local.

 1. d) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni:

d.1. asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

 1. educația;
 2. serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 3. sănătatea;
 4. cultura;
 5. tineretul;
 6. sportul;
 7. ordinea publică;
 8. situațiile de urgență;
 9. protecția și refacerea mediului;
 10. conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
 11. dezvoltarea urbană;
 12. evidența persoanelor;
 13. podurile și drumurile publice;
 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz;
 15. serviciile de urgență de tip salvamont, salvamar și de prim ajutor;
 16. activitățile de administrație social-comunitară;
 17. locuințele sociale și celelalte unități locative aflate în proprietatea Comunei sau în administrarea sa;
 18. punerea în valoare, în interesul comunității locale, a resurselor naturale de pe raza Comunei;
 19. alte servicii publice stabilite prin lege.

d.2. hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilități, potrivit legii, personalului sanitar și didactic;

d.3. sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;

d.4. poate solicita informări și rapoarte de la Primar, Viceprimar și de la șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

d.5. aprobă construirea locuințelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuințelor sociale și a utilităților locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

d.6. poate solicita informări și rapoarte specifice de la Primar și de la șefii organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;

 1. e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern:

e.1. hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

e.2. hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea Comunei cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;

e.3. hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

Consiliul Local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetățean de onoare al Comunei Băneasa, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc și condițiile retragerii titlului conferit.

Persoanele împuternicite să reprezinte interesele Comunei în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărâre a Consiliului Local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.